سیستم شستشو دیپ (غوطه وری )

سیستم های شستشو جهت چربی گیری و زیرسازی قطعات همراه با موادی مانند چربی گیر و فسفاته استفاده میشوند

در سیستم شستشو دیپ قطعات معمولا داخل سبدهای مخصوصی قرار گرفته و این سبدها در وان های شستشو قرار می گیرند و در مواد داخل وان غوطه ور میشوند .

 

این سیستم ها یا به اصطلاح وان های شستشو میتوانند بر اساس کارایی مورد نظر به صورت گرم و یا سرد ساخته شوند به اینصورت که در سیستم های گرم با استفاده

از مشعل مخصوص آب یا مواد موجود داخل وان ها به دمای مورد نیاز میرسد .

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ