کابین پاشش رنگ اتوماتیک

 

کابین های رنگ اتوماتیک در سیستم های خط رنگ اتوماتیک و با استفاده از فناور ربات مورد استفاده قرار می گیرند . در این نوع کابین تفنگ های پاشش رنگ با استفاده از ربات های به کار گذاشته شده در قسمت های مختلف کابین رنگ را بر روی قطعات می پاشند و نیازی به نیروی کارگر جهت پاشش رنگ وجود ندارد . رسیب رکیتور ها با استفاده از برنامه نصب شده روی خود تفنگ های پاشش را در زمان ، ابعاد و با حجم تعیین شده حرکت می دهند . این نوع کابین ها در سیستم های خط رنگ اتوماتیک با سرعت و تیراژ بالا مناسب می باشند .

 

                                      

 

تولید کننده خط رنگ الکترو استاتیک, سازنده خط رنگ الکترو استاتیک, واردکننده خط رنگ الکترو استاتیک, تولید کننده کوره پخت ,سازنده کوره پخت ,وارد کننده کوره پخت ,تولید کننده سیستم شستشو قطعات,سازنده سیستم شستشو قطعات,وارد کننده سیستم شستشو قطعات,تولید کننده دستگاه پاشش رنگ ,سازنده دستگاه پاشش رنگ ,وارد کننده دستگاه پاشش رنگ ,تولید کننده کانوایر هوایی,سازنده کانوایر هوایی,وارد کننده کانوایر هوایی,تولید کننده کابین و سایکلون خط رنگ,سازنده کابین و سایکلون خط رنگ,وارد کننده کابین و سایکلون خط رنگ